O aplikaci #

Pomocí aplikace se zaznamená zvuk do formátu WAV s vzorkovací frekvencí 44 100 Hz. Tento záznam se zpracuje a načtou se hodnoty amplitudy* jednotlivých vzorků.

Amplitudy projdou analýzou, zda nebyl zaznamenán výstřel, což se podle dokumentace, projeví jako krátký úsek (cca 3 desetiny vteřiny) s velmi vysokou hodnotou amplitudy.

Výsledný průběh amplitudy zaznamenaného zvuku, je zobrazen pomocí jednoduchého grafu.

Nalezené výstřely jsou znázorněny pomocí červené ikony.

Instalační balíček aplikace.

Zdrojové kódy aplikace na GitHubu..

Instalace #

Pro nainstalování aplikace je nutné stáhnout instalační balíček z tohoto webu. Tento poté nahrejte na SD kartu do Vašeho mobilního zařízení s operačním systémem Android.

Po umístění instalačního balíčku na SD kartu, je potřeba spustit instalaci. Pomocí Vašeho oblíbeného správce souborů v telefonu, si otevřete umístění instalačního balíčku a spusťte jej.

První spuštění #

Po úspěšném nainstalování a spuštění aplikace se nacházíte na úvodní obrazovce.

úvodní obrazovka

V tuto chvíli můžete ihned spustit nahrávání zvuku stisknutím ikony mikrofonu. Pokud aplikace nahrává zvuk, mikrofon má oranžovou barvu. Nahrávání zastavíte opětovným stisknutím ikony mikrofonu. Zastavením nahrávání se automaticky spustí analýza zvuku.

Všechny nahrávky se ukládají na SD kartu do složky "AudioRecorder" (Pokud není nastaveno jejich mazání). Nahrávky jsou ukládány ve zvukovém formátu WAV a je možné je jakkoliv zpracovat, přehrávat, či dále analyzovat.

Je možné nastavit automatické zastavení nahrávání po určité době. Tato volba je výchozím stavu vypnuta. V nastavení je možné zvolit čas zastavení v sekundách.

Rozšířené možnosti #

Po stisknutí kontextového tlačítka na úvodní obrazovce, můžete využít pokročilejší funkce aplikace. Možnosti kontextové nabídky se liší v různých částech aplikace liší.

pokročilé možnosti nahrávání

Náhodné spuštění #

Pokud zvolíte "Spustit náhodně", zobrazí se dialogové okno, kde je potřeba nastavit spodní a horní časový limit náhodného spuštění nahrávání. Dolní limit může zůstat nastaven na nulu. Pokud např. zvolíte dolní limit 1 minutu a horní limit 2 minuty, nahrávání začne náhodně mezi 1 a 2 minutami. Nahrávání začne po zaznění zvukového signálu. Odpočet lze zrušit klepnutím kdekoliv mimo dialog.

Po spuštění náhodného nahrávání jej opět zastavíte stisknutím ikony mikrofonu.

Časovač #

Další možností je spuštění nahrávání po určitém čase. Tuto možnost aktivujete z kontextové nabídky volbou "Spustit po čase". Opět se zobrazí dialog pro nastavení času spuštění. Tentokrát dojde ke spuštění přesně za Vámi nastavenou dobu. Po nastavení času se spustí odpočet. Po jeho skončení zazní zvukový signál, který značí spuštění nahrávání. Nahrávání ukončíte opět stisknutím ikony mikrofonu.

Zpracování nahrávky #

Po zastavení nahrávání zvuku se spustí jeho analýza a začne vyhledávání výstřelů. Po dokončení je zobrazen grafický průběh amplitudy zvukové nahrávky. Zobrazení průběhu je možné vypnout v nastavení aplikace.
Nalezené výstřely jsou znázorněny červenou ikonou kříže.

grafický průběh nahrávky

Velikost obrázku je z technických důvodů omezena na prvních 15 vteřin nahrávky.
Dlouhým stiskem na obrázku jej schováte a zobrazíte seznam nalezených výstřelů s jejich přesnými časy. Toto lze provést i pomocí kontextové volby "Schovat obrázek".

Uložení výstřelů #

Seznam nalezených výstřelů uložíte stiskem tlačítka "uložit". Uloží se však jen výstřely označené "fajfkou". Falešné výstřely lze takto z výsledku odebrat.
Pokud si myslíte, že aplikace nenalezla všechny všechny Vaše výstřely, je možné pomocí kontextové nabídky "Přidat výstřel" vložit výstřel nový. Po vyplnění času, se zobrazí mezi ostatními.
Výstřel je také možné přidat dlouhým stiskem obrázku v místě.

Po stisknutí tlačítka "Uložit", je potřeba vybrat ze seznamu kategorii, kam se výstřely uloží.
Tím je ukončen celý základní cyklus zpracování výstřelů.

Archiv výstřelů #

Po výběru možnosti "Uložené výstřely" z kontextové nabídky, se přesunete do archivu všech zaznamenaných výstřelů. Výstřely jsou pro lepší přehlednost roztříděny do kategorií a seskupeny podle pořízených nahrávek.

Uložené výstřely

Kategorie #

Kategorií výstřelů lze mít libovolný počet. Novou kategorii vytvoříte pomocí kontextové nabídky "Přidat kategorii". Po vyplnění jména se zobrazí v seznamu mezi ostatními.
Editaci provedete dlouhým stiskem názvu kategorie. Je možné změnit jméno, nebo celou kategorii smazat.
Za jménem kategorie se nachází počet uložených záznamů.

V kategoriích se nachází uložené nahrávky. Zobrazí se po kliku na jméno kategorie. Záznamy jsou zobrazeny jako datum a čas uložení.
Pro zobrazení výstřelů z nahrávky je potřeba klepnout na jednotlivou nahrávku.

Uložené výstřely #

Po výběru nahrávky se zobrazí seznam časů jednotlivých výstřelů. Výstřely, které chcete odstranit, je potřeba označit a poté vybrat z kontextové nabídky položku "Smazat vybrané".
Nový výstřel je možné vytvořit volbou z kontextové nabídky "Přidat výstřel".

Sdílení #

Nalezené nahrávky lze sdílet dvěma způsoby.
Buď dlouhým stiskem nahrávky v seznamu kategorií, nebo uvnitř nahrávky výběrem možnosti "Sdílet" z kontextové nabídky. Na výběr jsou sociální sítě, jejichž aplikace máte v mobilním zařízení. Případně také pomocí emailu, zpráv a jiných komunikačních aplikací.

Export #

Pokud si přejete veškeré údaje pořízené touto aplikací archivovat, nebo napojit na jinou aplikaci, je možné provést export dat do XML souboru.

Pro export je potřeba přejít do výpisu kategorií výstřelů. Zde z kontextové nabídky vybrat možnost "Export do XML". Po exportu dat, je možné soubor přímo např. poslat emailem, uložit do Dropboxu a podobně. XML soubor je uložen ve složce "GunshotRecorder" na Vaší SD kartě.

Nastavení #

Kdekoliv v aplikaci lze z kontextové nabídky vybrat položku "Nastavení". Zobrazí se dialog, ve kterém si lze upravit chování aplikace.
Pro zlepšení kvality detekce výstřelů, lze posuvníkem měnit citlivost. Čím vyšší nastavení, tím menší hluk bude považován za výstřel.
Další volbou je možné vypnout zobrazování grafického znázornění průběhu zvuku po skončení nahrávky.
Pokud nechcete uchovávat pořízené zvukové nahrávky na SD kartě, zvolte možnost "Smazat nahrávku po zpracování".

V případě, že chcete, aby se všechny zvukové nahrávky ukládaly mezi ostatní hudbu, zvolte možnost "Ukládat nahrávky do složky s hudbou". Všechny nahrávky poté najdete je ve složce "Music/GunshotRecorder". Zde Vám nahrávky zůstanou i v případě, že aplikaci odinstalujete.

nastavení aplikace

Lokalizace #

Aplikace je vytvořena s podporou více jazyků. Nyní obsahuje plnou podporuje češtiny a angličtiny. Jazyk se vybírá automaticky podle nastavení operačního systému. Jako výchozí je angličtina.

* Amplituda je maximální výchylka akustického tlaku. Udává sílu zvuku (přímo úměrně): čím vyšší amplituda, tím silnější zvuk